กิฟฟารีน

กิฟฟารีน

ค้าหาภายในเว็บบอร์ดค้าหาภายในเว็บบอร์ด

อ่านกระทู้ทั้งหมด


วิธีสอนลูกให้ยึดมั่นในคุณงามความดี

เมื่อพูดถึงความเป็นคนที่มีคุณค่า คงเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันถึงคุณสมบัติและความหมายที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจบอกว่าคนที่มีคุณค่านั้นคือคนที่เก่ง คนที่มีความสามารถ บางคนอาจจะบอกว่าคนที่มีคุณค่าหมายถึงคนดีที่มีคุณธรรมประจำใจ จริง ๆ แล้วสังคมไทยหาคนเก่งและมีความสามารถได้ไม่ยาก แต่เดี๋ยวนี้เราแทบจะหาคนดีที่มีคุณธรรมนั้นได้ยากยิ่งเหลือเกิน เพราะใครๆต่างก็เห็นแก่ตนเองและทำทุกอย่างเพื่อตนเองมากกว่าจะประกอบคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ส่วนรวมและประเทศชาติ

การที่พ่อแม่จะอบรมเลี้ยงดูให้ลูกเป็นคนจิตใจดี มีความประพฤติดีนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใช้เวลาและความอดทน โดยการเลี้ยงดูให้ลูกเป็นคนดีนั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องแม่ด้วยซ้ำไป เพราะเด็กสามารถได้ยินเสียงตั้งแต่อายุ 5 เดือนที่ยังอยู่ในท้องของแม่ ดังนั้นพ่อแม่ควรพูดแต่สิ่งดี ๆ และเรื่องดี ๆให้ลูกฟังตั้งแต่เขาอยู่ในท้อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกได้ซึมซับคุณธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ

ทีนี้เรามาดูกันว่าคุณธรรมหรือความดีอะไรบ้างที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้กับลูก

1. สอนให้เป็นคนมีความเมตตากรุณา หมายถึง การสอนให้ลูกรู้จักการให้และการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสียสละ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ความดีในเรื่องนี้เป็นความดีขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ พ่อแม่สามารถสอนให้ลูกมีความเมตตากรุณาอย่างง่ายๆ เช่น การให้ลูกรู้จักเห็นอกเห็นใจคนที่ด้อยโอกาส ให้เขาได้ช่วยเหลือผู้อื่น สอนให้ลูกรู้จักดูแลสัตว์และต้นไม้ รักษาสภาพแวดล้อม อีกทั้งสอนไม่ให้ลูกแกล้งผู้อื่นหรือรังแกสัตว์

2. สอนให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติที่ตรงไปตรงมา ไม่ทุจริต ไม่หลอกลวง ไม่มีต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง ความดีในเรื่องนี้เป็นคุณความดีที่หาได้ยากมากในสังคมไทย แต่เป็นความประพฤติที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นในสังคมหรือในองค์กรใดก็ตาม ถ้าปราศจากความซื่อสัตย์แล้ว สังคมหรือองค์กรนั้นๆก็จะประสบความวุ่นวายและล่มสลายในที่สุด วิธีการที่พ่อแม่สอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์ที่ได้ผลนั้นก็คือ พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ โดยการแสดงความซื่อสัตย์ให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง ทั้งในเรื่องของคำพูด คือไม่พูดจาโกหกปลิ้นปล้อนให้ลูกได้ยิน เมื่อสัญญาหรือรับปากว่าจะทำสิ่งใดก็ทำตามนั้น อีกทั้งพ่อแม่ควรมีความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันและกัน รวมทั้งพ่อแม่ควรเป็นคนมีความซื่อสัตย์ในเรื่องทรัพย์ สินเงินทองโดยไม่ประพฤติผิดในการคดโกงยักยอกทรัพย์สินของผู้อื่น หรืออยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน

3. สอนให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน หมายถึง การประพฤติที่สุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติผู้อื่นทั้งในเรื่องของคำพูดและการกระทำที่อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง ไม่หยาบกระด้าง เพราะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไปอยู่ในสังคมใดก็มักจะเป็นที่รักและเอ็นดู ดังนั้นพ่อแม่ควรสอนให้ลูกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน โดยการฝึกให้ลูกพูดจาสุภาพเรียบร้อยตั้งแต่เด็ก สอนให้ลูกทำความเคารพผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กๆจนติดเป็นนิสัย เช่นการไหว้ การกราบ การเดินก้มตัวเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่

4. สอนให้เป็นคนมีความกตัญญู หมายถึง การรู้คุณค่าของความดีและรู้จักตอบแทนความดีของผู้มีพระคุณ ซึ่งได้แก่ พ่อแม่ คุณครู ญาติผู้ใหญ่ คำโบราณสอนไว้ว่าคนที่กตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ดังนั้นพ่อแม่ควรสอนให้ลูกเป็นคนที่รู้จักตอบแทนและสำนึกถึงคุณงามความดีของผู้อื่น โดยการที่พ่อแม่ต้องทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง เช่น พ่อแม่ควรดูแลปู่ย่าตายาย และญาติผู้ใหญ่ อีกทั้งพาลูกไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่เมื่อมีโอกาสเสมอ ช่วยเหลือในการงานของท่านเท่าที่พอทำได้

5. สอนให้มีความเพียรพยายามมานะอดทน หมายถึง ความบากบั่น ความกล้าหาญ การมุ่งมั่นไปข้างหน้า การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆ เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมานะอดทนต่อความยากลำบาก เพราะคนที่มีความมานะอดทนจะไม่ท้อถอยแม้มีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิต อีกทั้งรู้จักต่อสู้กับความพ่ายแพ้ในทุกรูปแบบของชีวิตด้วยความถูกต้องชอบธรรมโดยไม่ทำร้ายผู้อื่น ซึ่งคนประเภทนี้แหละที่เป็นที่ต้องการของสังคมไทยยุคปัจจุบัน

การที่พ่อแม่สอนให้ลูกเป็นคนเพียรพยายามนั้น ต้องสอนตั้งแต่เล็กๆโดยการเริ่มต้นให้ลูกรู้จักการช่วยเหลือตัวเองในเรื่องกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำแต่งตัว การรับประทานอาหาร การทำการบ้าน โดยที่พ่อแม่ควรให้ลูกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง อย่าโอ๋ลูกจนเกินไป เพื่อที่ลูกจะไม่กลายเป็นลูกแหง่หรือเด็กขี้แยไร้เหตุผลไปจนโต

ผู้เขียนเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนดีและเก่ง แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าลูกเป็นคนเก่ง มีความสามารถ แต่เป็นคนไร้ซึ่งความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูและความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะคุณค่าของความเป็นคนอยู่ตรงนี้ ตรงที่ความดีนั่นเอง

From: www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9540000116465
From : Fortune Stars  
Email : IP : 110.49.251.188

ลบ
ข้อความ
ผู้ Post
PicPost รูปไม่เกิน 100 Kb(jpg เท่านั้น)
   
Captcha
v^6rDhmEzqEw

รหัส
กิฟฟารีน